Current position:Product Center > 质粒 > 报告基因质粒
报告基因质粒-Luc
产品简介


报告基因 (reporter  gene) 是一种编码易被检测的蛋白质或酶的基因,其与目的基因融合后的表达产物可用来标定目的基因的表达调控。通常,报告基因与表达载体中的启动子序列连接,转移到细胞后,通过直接测定报告基因mRNA、报告蛋白本身或报告蛋白的酶活性来检测报告基因是否在细胞中表达。


报告基因系统提供了一个快速、灵敏和定量的检测方法。吉满生物自主研发的以哺乳动物真核载体为基础的报告基因载体,在其多克隆位点插入包括信号通路中的转录因子调控的多个结合位点、萤火虫荧光素酶 (Firefly Luciferase) 或海肾荧光素酶 (Renila Luciferase) 等元件,可用于检测转录因子的转录活性评估、药物研究以及基因功能分析等。

产品列表
产品名称产品货号产品规格
pGMR-CMV海肾荧光素酶报告基因GM-0211RC1ug
VDR-Luc Reporter PlasmidGM-0210021ug
SREBP-Luc Reporter PlasmidGM-0210051ug
SP1-Luc Reporter PlasmidGM-0210061ug
Sox2-Luc Reporter PlasmidGM-0210071ug
RAR-Luc Reporter PlasmidGM-0210081ug
RBP-JK-Luc Reporter PlasmidGM-0210091ug
progesteronereceptor(PR)-Luc Reporter PlasmidGM-0210101ug
PPARγ-Luc Reporter PlasmidGM-0210111ug
Nanog-Luc Reporter PlasmidGM-0210131ug
MTF1-Luc Reporter PlasmidGM-0210141ug
MEF2-Luc Reporter PlasmidGM-0210151ug
LXR-Luc Reporter PlasmidGM-0210161ug
KLF4-Luc Reporter PlasmidGM-0210171ug
IRF1-Luc Reporter PlasmidGM-0210191ug
HIF-1-Luc Reporter PlasmidGM-0210201ug
HSF-Luc Reporter PlasmidGM-0210211ug
HNF4-Luc Reporter PlasmidGM-0210221ug
GRE-Luc Reporter PlasmidGM-0210231ug
GLI-Luc Reporter PlasmidGM-0210241ug
GATA-Luc Reporter PlasmidGM-0210251ug
GAS-Luc Reporter PlasmidGM-0210261ug
FOXO-Luc Reporter PlasmidGM-0210271ug
ER-Luc Reporter PlasmidGM-0210281ug
EGR1-Luc Reporter PlasmidGM-0210291ug
c-Jun-Luc Reporter PlasmidGM-0210311ug
C/EBPa-Luc Reporter PlasmidGM-0210321ug
ATF6-Luc Reporter PlasmidGM-0210331ug
AARE-Luc Reporter PlasmidGM-0210341ug
AP-1-Luc Reporter PlasmidGM-0210351ug
AR-Luc Reporter PlasmidGM-0210361ug
AhR-Luc Reporter PlasmidGM-0210371ug
Oct4-Luc Reporter PlasmidGM-0210381ug
Pax6-Luc Reporter PlasmidGM-0210391ug
p53-Luc Reporter PlasmidGM-0210401ug
Myc-Luc Reporter PlasmidGM-0210441ug
SRE-Luc Reporter PlasmidGM-0210451ug
E2F-Luc Reporter PlasmidGM-0210461ug
ERSE-Luc Reporter PlasmidGM-0210471ug
ARE-Luc Reporter PlasmidGM-0210481ug
PU.1-Luc Reporter PlasmidGM-0210491ug
Rb-Luc Reporter PlasmidGM-0210501ug
IL6-promoter-Luc Reporter PlasmidGM-0210511ug
TNF-a-promoter-Luc Reporter PlasmidGM-0210521ug
AAT-promoter-Luc Reporter PlasmidGM-0210531ug
AFP1-Luc Reporter PlasmidGM-0210551ug
AP3-Luc Reporter PlasmidGM-0210561ug
AREB6-Luc Reporter PlasmidGM-0210571ug
ATF1-Luc Reporter PlasmidGM-0210581ug
BMP-Luc Reporter PlasmidGM-0210591ug
C/EBPb-Luc Reporter PlasmidGM-0210601ug
C-REL-Luc Reporter PlasmidGM-0210611ug
DBP-Luc Reporter PlasmidGM-0210621ug
Elk1-Luc Reporter PlasmidGM-0210631ug
ERRa-Luc Reporter PlasmidGM-0210641ug
ERRb-Luc Reporter PlasmidGM-0210651ug
ERRE-Luc Reporter PlasmidGM-0210661ug
FXR-Luc Reporter PlasmidGM-0210671ug
GCNF-Luc Reporter PlasmidGM-0210681ug
HNF1-Luc Reporter PlasmidGM-0210691ug
LXRE-Luc Reporter PlasmidGM-0210701ug
MEF1-Luc Reporter PlasmidGM-0210711ug
MEF3-Luc Reporter PlasmidGM-0210721ug
MR-Luc Reporter PlasmidGM-0210731ug
NRSF-Luc Reporter PlasmidGM-0210741ug
PPAR-Luc Reporter PlasmidGM-0210751ug
RORa2-Luc Reporter PlasmidGM-0210761ug
RORb-Luc Reporter PlasmidGM-0210771ug
RORE-Luc Reporter PlasmidGM-0210781ug
RXR-Luc Reporter PlasmidGM-0210791ug
SRF-Luc Reporter PlasmidGM-0210801ug
YY1-Luc Reporter PlasmidGM-0210821ug
GLI3-Luc Reporter PlasmidGM-0210831ug
IRS-Luc Reporter PlasmidGM-0210991ug
PGL6-NC-Luc Reporter PlasmidGM-0210NC1ug
报告基因质粒阳性对照(CMV-Lu)GM-0210PC1ug
pGMR-TK海肾荧光素酶报告基因GM-0210RC1ug
PPAR delta-responsive element (DRE) Reporter PlasmidGM-0211011ug
CSL-Luc Reporter PlasmidGM-0211021ug
TRE1-Luc Reporter PlasmidGM-0211031ug
GATA1/GATA2-Luc Reporter PlasmidGM-0211061ug
GATA2-Luc Reporter PlasmidGM-0211071ug
GATA4-Luc Reporter PlasmidGM-0211091ug
HRE-Luc Reporter PlasmidGM-0211131ug
PCMV-GLuc2 Control PlasmidGM-0211141ug
HOP-flash PlasmidGM-0211151ug
HIP-flash (HOP-flash mutant) PlasmidGM-0211161ug
M50 Super 8x TOPFlash PlasmidGM-0211171ug
M51 Super 8x FOPFlash (TOPFlash mutant) PlasmidGM-0211181ug


产品特色


高灵敏度,检测转录因子激活水平;


针对载体中预测出的其它转录因子以外的结合位点进行突变,增加了质粒的转录因子结合特异性;


质粒体积小,更易于转染。

Product Center > 质粒 > 报告基因质粒
classify
报告基因质粒-Luc
产品简介


报告基因 (reporter  gene) 是一种编码易被检测的蛋白质或酶的基因,其与目的基因融合后的表达产物可用来标定目的基因的表达调控。通常,报告基因与表达载体中的启动子序列连接,转移到细胞后,通过直接测定报告基因mRNA、报告蛋白本身或报告蛋白的酶活性来检测报告基因是否在细胞中表达。


报告基因系统提供了一个快速、灵敏和定量的检测方法。吉满生物自主研发的以哺乳动物真核载体为基础的报告基因载体,在其多克隆位点插入包括信号通路中的转录因子调控的多个结合位点、萤火虫荧光素酶 (Firefly Luciferase) 或海肾荧光素酶 (Renila Luciferase) 等元件,可用于检测转录因子的转录活性评估、药物研究以及基因功能分析等。

产品列表
产品名称产品货号产品规格
pGMR-CMV海肾荧光素酶报告基因GM-0211RC1ug
VDR-Luc Reporter PlasmidGM-0210021ug
SREBP-Luc Reporter PlasmidGM-0210051ug
SP1-Luc Reporter PlasmidGM-0210061ug
Sox2-Luc Reporter PlasmidGM-0210071ug
RAR-Luc Reporter PlasmidGM-0210081ug
RBP-JK-Luc Reporter PlasmidGM-0210091ug
progesteronereceptor(PR)-Luc Reporter PlasmidGM-0210101ug
PPARγ-Luc Reporter PlasmidGM-0210111ug
Nanog-Luc Reporter PlasmidGM-0210131ug
MTF1-Luc Reporter PlasmidGM-0210141ug
MEF2-Luc Reporter PlasmidGM-0210151ug
LXR-Luc Reporter PlasmidGM-0210161ug
KLF4-Luc Reporter PlasmidGM-0210171ug
IRF1-Luc Reporter PlasmidGM-0210191ug
HIF-1-Luc Reporter PlasmidGM-0210201ug
HSF-Luc Reporter PlasmidGM-0210211ug
HNF4-Luc Reporter PlasmidGM-0210221ug
GRE-Luc Reporter PlasmidGM-0210231ug
GLI-Luc Reporter PlasmidGM-0210241ug
GATA-Luc Reporter PlasmidGM-0210251ug
GAS-Luc Reporter PlasmidGM-0210261ug
FOXO-Luc Reporter PlasmidGM-0210271ug
ER-Luc Reporter PlasmidGM-0210281ug
EGR1-Luc Reporter PlasmidGM-0210291ug
c-Jun-Luc Reporter PlasmidGM-0210311ug
C/EBPa-Luc Reporter PlasmidGM-0210321ug
ATF6-Luc Reporter PlasmidGM-0210331ug
AARE-Luc Reporter PlasmidGM-0210341ug
AP-1-Luc Reporter PlasmidGM-0210351ug
AR-Luc Reporter PlasmidGM-0210361ug
AhR-Luc Reporter PlasmidGM-0210371ug
Oct4-Luc Reporter PlasmidGM-0210381ug
Pax6-Luc Reporter PlasmidGM-0210391ug
p53-Luc Reporter PlasmidGM-0210401ug
Myc-Luc Reporter PlasmidGM-0210441ug
SRE-Luc Reporter PlasmidGM-0210451ug
E2F-Luc Reporter PlasmidGM-0210461ug
ERSE-Luc Reporter PlasmidGM-0210471ug
ARE-Luc Reporter PlasmidGM-0210481ug
PU.1-Luc Reporter PlasmidGM-0210491ug
Rb-Luc Reporter PlasmidGM-0210501ug
IL6-promoter-Luc Reporter PlasmidGM-0210511ug
TNF-a-promoter-Luc Reporter PlasmidGM-0210521ug
AAT-promoter-Luc Reporter PlasmidGM-0210531ug
AFP1-Luc Reporter PlasmidGM-0210551ug
AP3-Luc Reporter PlasmidGM-0210561ug
AREB6-Luc Reporter PlasmidGM-0210571ug
ATF1-Luc Reporter PlasmidGM-0210581ug
BMP-Luc Reporter PlasmidGM-0210591ug
C/EBPb-Luc Reporter PlasmidGM-0210601ug
C-REL-Luc Reporter PlasmidGM-0210611ug
DBP-Luc Reporter PlasmidGM-0210621ug
Elk1-Luc Reporter PlasmidGM-0210631ug
ERRa-Luc Reporter PlasmidGM-0210641ug
ERRb-Luc Reporter PlasmidGM-0210651ug
ERRE-Luc Reporter PlasmidGM-0210661ug
FXR-Luc Reporter PlasmidGM-0210671ug
GCNF-Luc Reporter PlasmidGM-0210681ug
HNF1-Luc Reporter PlasmidGM-0210691ug
LXRE-Luc Reporter PlasmidGM-0210701ug
MEF1-Luc Reporter PlasmidGM-0210711ug
MEF3-Luc Reporter PlasmidGM-0210721ug
MR-Luc Reporter PlasmidGM-0210731ug
NRSF-Luc Reporter PlasmidGM-0210741ug
PPAR-Luc Reporter PlasmidGM-0210751ug
RORa2-Luc Reporter PlasmidGM-0210761ug
RORb-Luc Reporter PlasmidGM-0210771ug
RORE-Luc Reporter PlasmidGM-0210781ug
RXR-Luc Reporter PlasmidGM-0210791ug
SRF-Luc Reporter PlasmidGM-0210801ug
YY1-Luc Reporter PlasmidGM-0210821ug
GLI3-Luc Reporter PlasmidGM-0210831ug
IRS-Luc Reporter PlasmidGM-0210991ug
PGL6-NC-Luc Reporter PlasmidGM-0210NC1ug
报告基因质粒阳性对照(CMV-Lu)GM-0210PC1ug
pGMR-TK海肾荧光素酶报告基因GM-0210RC1ug
PPAR delta-responsive element (DRE) Reporter PlasmidGM-0211011ug
CSL-Luc Reporter PlasmidGM-0211021ug
TRE1-Luc Reporter PlasmidGM-0211031ug
GATA1/GATA2-Luc Reporter PlasmidGM-0211061ug
GATA2-Luc Reporter PlasmidGM-0211071ug
GATA4-Luc Reporter PlasmidGM-0211091ug
HRE-Luc Reporter PlasmidGM-0211131ug
PCMV-GLuc2 Control PlasmidGM-0211141ug
HOP-flash PlasmidGM-0211151ug
HIP-flash (HOP-flash mutant) PlasmidGM-0211161ug
M50 Super 8x TOPFlash PlasmidGM-0211171ug
M51 Super 8x FOPFlash (TOPFlash mutant) PlasmidGM-0211181ug


产品特色


高灵敏度,检测转录因子激活水平;


针对载体中预测出的其它转录因子以外的结合位点进行突变,增加了质粒的转录因子结合特异性;


质粒体积小,更易于转染。

Product Series
Tel: 400-627-9288
Message consultation
reset
submit
Service
WhatApp
Phone
Message
Message consultation
reset
submit